OUR INTERNATIONAL TEAM

Micheal Touma
minus-icon
plus-icon
Michael Touma(Late)

Founder

Carolin Macdonald
BIO
minus-icon
plus-icon
Carolin Macdonald

Chief Executive Officer

Mireille Touma
BIO
minus-icon
plus-icon
Mireille Touma

BBX International Admin Director

John Attridge
BIO
minus-icon
plus-icon
John Attridge

BBX International Team Development Manager

Magali Russo
BIO
minus-icon
plus-icon
Magali Russo

BBX International Trainer & Technical Writer

Saviz
BIO
minus-icon
plus-icon
Saviz Savisyar

BBX South Asia CEO